facebook

Generelle avtalevilkår

for STUDIO X

07.12.2021

GENERELT

De generelle vilkår gjelder kjøp av varer og tjenester hos STUDIO X AS (org nr: 920 990 029 MVA).
Kunden bekrefter ved avtaleinngåelse/aksept av tilbud at avtalevilkårene er akseptert og at personen innehar fullmakt til å inngå avtale på vegne av firmaet kunden representerer. 

KJØP AV TJENESTER

Denne avtalen omfatter kjøp av tjenester som rådgivning, ui/ux-design, systemutvikling, apputvikling, teknisk support, drift, vedlikehold, kampanjesider o.l.

Konsulenttjenester generelt

Leverandøren skal levere Kunden konsulenttjenester innen apputvikling, systemutvikling og design. Alle oppgavene utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidpunktet. 

Oppdrag utføres i henhold til avtale og spesifikasjoner mellom Leverandør og Kunde. Kunden må sørge for at Prioriterte oppgaver i klarhet må synliggjøres hos leverandøren for å få et best mulig forhold mellom forventing og resultat. Konsulenttjenester som utføres for kunder belastes etter medgått tid pr påbegynte time. Konsulenttjenester prises etter type tjeneste og betalingsmodell. Alle konsulenttjenester utføres i arbeidstiden mandag til fredag mellom kl: 08:00 – 16:00. Arbeid utover denne tidsrammen vil belastes med overtidstillegg i henhold til normale satser.

TJENESTER – OMFANG OG INNHOLD

STUDIO X AS tilbyr i hovedtrekk følgende tjenester:

  • System- og apputvikling
   STUDIO X utvikler/videreutvikler websystemer (admin, cms, back-end) og mobil-applikasjoner til iOS og Android i henhold til avtalte funksjoner, design og spesifikasjoner.
  • UI/UX design
   STUDIO X utarbeider arkitektur, design, prototype og brukeropplevelser knyttet til digitale løsninger som nettbaserte systemer, nettsider og mobil-apper.
  • Nettsider og digitale løsninger
   STUDIO X utformer og setter opp kundens nettside, nyhetsbrev, rammeverks-apper i henhold til de prisene som er gitt i hvert enkelt avtale/tilbud. Dette kan ofte være knyttet til et estimat eller løpende konsulenttimer.
  • Video-streaming og webinarløsninger
   Utleie og produksjon av promoteringsvideo, video-pitch, markedsvideo, demovideo, samt oppsett og gjennomføring av webinar eller webcasts.
  • Teknisk support
   Med Teknisk support menes alle oppgaver av teknisk art som kan utføres av Studio X innen én virkedag. Teknisk support prises pr. påbegynt time. Dersom det ikke er inngått en separat driftsavtale mellom Kunde og Studio X.

 

ANSVARET TIL STUDIO X

 • er at kunden skal kunne benytte seg av de kjøpte tjenestene i løpet av kontraktsperioden, mot at kunden betaler for dette.
 • er å i størst mulig grad gi en objektiv rådgivning i henhold til “best practice”, teknologivalg og retningslinjer, men har ikke resultatansvar i forbindelse med rådgivningen.
 • er å gi størst mulig forutsigbarhet gjennom gode prosjekteringer (forprosjekt ) på alle bestillinger som gjøres av kunde, for å unngå unødvendige misforståelser.
 • er å sørge for kvalitetssikring av tekniske oppgaver som utføres av STUDIO X og evt. underleverandører.
 • er å bistå med teknisk support mot at kunden betaler for dette pr. påbegynt time.
 • er å sørge for at vedlikehold og driftsavtaler på tekniske løsninger blir i varetatt i henhold til de avtale som er gjort. (Drift/lisens avtale)
 • Særskilt for apputvikling
  er å designe og utvikle apper i henhold til de retningslinjer som foreligger fra Apple og Google og rådgi kunden om hva som er lov å gjøre. STUDIO X kan allikevel ikke garantere at applikasjoner blir godkjent hos App Store eller Google Play. STUDIO X skal sørge for å utvikle apper i henhold til kravspesifikasjon, design, prototype og akseptanse-dokument. Endrings-ønsker fra kunde som blir innrapportert underveis i utviklingen skal prises pr. endrings-forespørsel og implementeres etter aksept og forhåndsbetaling fra kunden. Feilretting som må utføres etter akseptanse (godkjenning av løsning/lansering) fra kunden faktureres pr. time.

 

STUDIO X TAR IKKE ANSVAR FOR

 • Innhold som bilder, tekst, video, språk på løsninger som utvikles for kunde. Heller ikke innhold som er i strid med etiske, moralske retningslinjer.
 • Tap, skade eller annet i forbindelse med tap/ødeleggelse av data, nedetid, feilaktig/ikke leverte data eller lignende. STUDIO X AS har intet ansvar dersom tredjeparter skaffer seg adgang til kundens data og kopierer eller endrer data, forstyrrer informasjonsflyt eller på annen måte forårsaker skade.
 • Det juridiske forhold som må inngås med tredjepartsleverandører i forbindelse med leveranse av tekniske løsninger.
 • Forsinkelser som følge av mangelfull eller feilaktig informasjon fra kunden.
 • Feil eller mangler som er forårsaket av 3.part / eksterne løsninger. (eks. eksternt API el.l.)

 

KUNDEN SITT ANSVAR

 • Gi korrekt informasjon til STUDIO X om forhold som kan påvirke leveransen.
 • Følge opp tidsfriser som er satt i henhold til ønsket tilbakemelding til STUDIO X for å unngå forsinkeler.
 • Innhold som bilder, tekst, video, språk m.m. på løsninger som utvikles for kunde. Sørge for at innhold ikke er i strid med etiske, moralske retningslinjer.
 • Gi tilgang til tredjeparts-systemer og løsninger som er nødvendig for gjennomføringen av de tjenester som skal leveres av STUDIO X

 

Særskilt for “Apputvikling”
Kunden er ansvarlig for å sette opp nødvendige kontoer hos systemleverandører (3.partsløsninger) og sørge for at det juridiske og avtalemessige er i orden. Kunden forplikter seg i tillegg til å godta oppdaterte vilkår fra slike 3.partsleverandører. (f.eks Apple og Google). Forsinkelser på grunn av mangler knyttet dette vil belastes kunden. Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i Apple og Google sine retningslinjer (Apple review guidelines https://developer.apple.com/app-store/review/guidelines/og og Goole Developer Distribution Agreement https://play.google.com/intl/en_us/about/developer-distribution-agreement.html) holde seg oppdatert på disse underveis i utviklingsprosessen og knyttet til videreutvikling. Endringer i slike retningslinjer som forårsaker at applikasjoner og systemer må endres kan ikke belastes STUDIO X.

Særskilt for “systemutvikling”
Kunden er ansvarlig for å gi nødvendige tilganger til databaser og API samt tilstrekkelig dokumentasjon av sine løsninger på engelsk. Forsinkelser grunnet mangel på kundens egne- eller tilknyttede eksterne systemer kan ikke belastes STUDIO X. 

Særskilt for “nettsider og digitale løsninger”
Kunden er ansvarlig for å oppgi nødvendig informasjon og tilbakemeldinger innen rimelig tid. Dersom STUDIO X AS etter gjentatte forespørsler via telefon og/eller e-post fortsatt ikke får overlevert nødvendig materiale vil STUDIO X AS benytte eksempeltekst (lorem ipsum) og bilder til å sette opp nettsiden / mobilsiden / kampanjesiden / landingssiden / Facebook-pakken og deretter publisere denne på midlertidig adresse. Dersom kunden ikke gir tilbakemelding innen rimelig tid vil STUDIO X AS regne oppdraget som ferdigstilt og kunden vil bli fakturert for tjenesten. Ytterligere kostnader og/eller forsinkelser vil da kunne påløpe ved gjenopptak av arbeidet.

Særskilt for “tredjepartsleverandører” (Apple, Google, Amazon, Twillio m.m.)
Kunden står selv juridisk og administrativt ansvarlig for alle tredjepartsløsninger som benyttes og må sørge for at STUDIO X har nødvendig tilgang for å kunne sette opp og vedlikeholde disse løsningene, samt sørge for å betale for disse løsningene. STUDIO X kan bistå med oppsett og administrasjon av tredjeparts-kontoer for kunden, dette vil da være i form av en separat driftsavtale.  Vedlikehold av tredjeparts-systemer faktureres etterskuddsvis som konsulenttimer eller inngår det inngår i separate driftsavtaler med kunden.

Kunden vil kun bli varslet dersom estimert arbeid overskrider 10 timer. Feil som oppstår på grunn av kundens forsømmelse av oppdaterte retningslinjer eller betalinger vil belastes kunden. STUDIO X kan ikke på noen måte holdes ansvarlig for feil eller mangler som oppstår på grunn av endinger hos tredjeparts løsning/leverandører. Eks. på slike er Apple, Google, Amazon AWS, Twillio, Sendgrid osv.

 

IMMATERIELLE RETTINGHETER

Alt materiell som er produsert av STUDIO X er STUDIO X sin eiendom inntil arbeidet er betalt for i sin helhet. Når Kunde har betalt alle utestående faktura fra STUDIO X vil de materielle rettighetene automatisk overføres til Kunden. 

Kunden vil få overført materiell og kildekode på forespørsel. STUDIO X har rett til å benytte materiell som er utarbeidet for Kunden i forbindelse med markedsføring, portefølje-presentasjon og annet. Innhold på de løsninger som er utarbeidet for kunden er kundens ansvar og STUDIO X kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler på innhold.

PRISMODELL

STUDIO X utfører alle sine tjenester pr. time, hvor kunden betaler for alle påbegynte timer som utføres. Ofte ugjennomføres et prosjekt basert på estimat og STUDIO X kan ikke gi fastprisleveranse uten spesifikk avtale på dette.

 

BETALINGSVILKÅR

Ved aksept av tilbud/estimat eller underskrift av avtale vil STUDIO X kort tid etter utstede en forskuddsfaktura på hele eller deler av beløpet. Denne fakturaen må være betalt før bestilt prosjekt iverksettes. Betalingsfristen er som standard 14 dager, dersom annet ikke er fremkommer i avtalen/tilbudet.

Alle priser er eks. 25% MVA.

Alt arbeid knyttet til Teknisk support vil faktureres fortløpende etterskuddsvis.

Driftsavtaler vil faktureres forskuddsvis pr. mnd med 14 dagers betlalingsfrist hvis ikke annet er avtalt.

 

BETALINGSMISLIGHOLD

Ved utsendelse av faktura og fornyelsesfaktura er det oppgitt en betalingsdato (14 dager etter faktureringsdato). Ved mislighold av denne betalingsdatoen vil de(t) bestilt(e) tjenesten(e) og produktene stoppes 5 dager etter at betalingen skulle ha funnet sted. Når fullstendige innbetalinger er registrert hos oss vil vi automatisk åpne tjenestene igjen. Ved utsending av purring vil utsendingsprosedyrer, renter og gebyrer følge norsk lovverk. Ved vedvarende betalingsproblemer vil kunden kunne risikere at STUDIO X AS overtar eierskapet til tjenesten(e)/kundens prosjekt. Dette fritar likevel ikke kunden fra fakturakravet, da kunden har påført kostnader i forbindelse med tjenesten(e) som er utført. Hvis faktura ikke er betalt etter mottatt inkassovarsel vil fakturaen bli overført til inkasso for videre innkreving.

KONTRAKTSBRUDD

Et kontraktsbrudd er når én av partene misligholder avtaler som er gjort. STUDIO X sitt totale erstatningsansvar i forbindelse med et oppdrag kan ikke under noen omstendighet overstige den avtalte årlige avgiften.

FORCE MAJURE

Kunden eller STUDIO X AS er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte omstendigheter har oppstått som gjør at kunden eller STUDIO X AS ikke med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighetsbestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, ulykker, etc.

OVERDRAGELSE

Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen til tredjepart med mindre dette er uttrykkelig akseptert skriftlig av STUDIO X AS før overdragelsen.

BEHANDLING AV KUNDEINFORMASJON

Kundedata og annen informasjon som gitt STUDIO X AS lagres og behandles elektronisk av STUDIIO X AS på forsvarlig vis. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning, gi grunnlag for fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring. STUDIO X AS forbeholder seg også retten til i enkelte tilfeller å benytte informasjonen som grunnlag for kunde- og markedsanalyser, samt innovasjon i form av forretnings- og metodeutvikling.

Enkelte av STUDIO X AS sine tjenester krever at tilgang til personopplysninger som kunden er behandlingsansvarlig for blir gitt til STUDIO X AS sine underleverandører. På grunn av dette inngås det som en del av denne avtalen en databehandleravtale (pkt. 13) mellom STUDIO X AS som databehandler og kunden. STUDIO X AS vil inngå tilsvarende databehandleravtaler med sine underleverandører, som sikrer at underleverandørene blir pålagt samme forpliktelser.

AVGIFT / OPPSIGELSE

Alle beløp omfattet av avtalevilkårene er oppgitt uten merverdiavgift.
Kunden faktureres avgift for tjenestene for hele avtaleperioden umiddelbart etter mottatt bestilling.

Avgiften fastsettes etter den til enhver tid gjeldende prisliste ved bestillingstidspunktet. STUDIO X AS forbeholder seg retten til å endre priser på tjenester til enhver tid. Nye priser vil da gjelde ved fornyelse for eksisterende kunder. Oppsigelse av tjenester i perioden det er tegnet avtale for gir ikke rett til refusjon av fakturert beløp. Tjenestene faktureres i sin helhet.

I tilfeller der avtaleperiodens lengde ikke fremgår av tilbud/avtale, er avtaleperioden satt til 12 måneder. I de tilfeller der avtalen inneholder ulike tjenester er avtaleperioden satt til å være 12 måneder for de tjenestene som ikke har oppgitt varighet.

Alle tjenester der avtaleperioden er 6 måneder eller lengre er løpende tjenester som må sies opp minimum 3 måneder før fornyelse. Oppsigelse må skje skriftlig pr. post eller pr. e-post til oppsigelse@studiox.no. Oppsigelser som er gitt muntlig eller sendt til andre e-postadresser regnes som ugyldige. Oppsigelser regnes ikke som gyldige før de er bekreftet av STUDIO X AS. Tjenester der avtaleperioden er kortere enn 6 måneder opphører ved utløp av avtaleperiode dersom ikke kunden tegner ny kontrakt for en ny avtaleperiode.

TVISTELØSNING
Dersom det oppstår konflikt mellom partene skal den søkes løst i minnelighet. Fører forhandlingene ikke frem vedtar partene Sarpsborg Forliksråd og Sarpsborg Tingrett som fast verneting.