facebook

Generelle avtalevilkår

for STUDIO X

Oppdatert 02.07.2024 – Versjon: 1.08

 

GENERELT

De generelle vilkårene gjelder kjøp av konsulenttjenester hos STUDIO X AS (org nr: 920 990 029 MVA).
Kunden bekrefter ved avtaleinngåelse/aksept av tilbud at avtalevilkårene er akseptert og at personen innehar fullmakt til å inngå avtale på vegne av firmaet kunden representerer.

KONSULENTTJENESTER GENERELT

 • Leverandøren skal levere Kunden konsulenttjenester innen apputvikling, systemutvikling, design, prosjektledelse, drift og teknisk support.
 • Alle oppgavene utføres basert på den kompetanse som Leverandøren rår over på utførelsestidpunktet.
 • Oppdrag utføres i henhold til avtale og spesifikasjoner mellom Leverandør og Kunde.
 • Kunden må sørge for at prioriterte oppgaver i klarhet må synliggjøres hos Leverandøren for å få et best mulig forhold mellom forventning og resultat.
 • Konsulenttjenester utover timebank (se egen avtale) belastes etter medgått tid pr. påbegynte 1/2 time.
 • Konsulenttjenester prises etter type tjeneste.

ANDRE KONSULENTTJENESTER

Andre konsulenttjenester som ønskes utført av Leverandøren vil prises separat eller i egne avtaler. Dette gjelder for eksempel publisering av innhold for Kunden og andre tjenester som normalt ikke inngår i system- og apputvikling.

BRUK AV UNDERLEVERANDØRER

 • Leverandøren står fritt til å bruke underleverandører for utførelse av hele eller deler av enhver oppgave såfremt dette skjer til de samme betingelser som ellers er avtalt.
 • Kunden kan på ingen måte bestille tjenester direkte hos underleverandøren eller inngå kontrakter med disse uten skriftelig samtykke fra Leverandøren.

RABATT PÅ KONSULENTTIMER

Det gis rabatt på konsulenttimer ved kjøp av et antall timer i form av en Timebank. Rabattsatsene avhenger av timebankens størrelse. Les mer om Timebank.

ARBEIDSTID

 • Alle konsulenttjenester utføres i arbeidstiden mandag til fredag mellom kl: 08:00 – 16:00. Arbeid utover denne tidsrammen vil belastes med overtidstillegg i henhold til Leverandørens satser.
 • Arbeid utenfor Arbeidstid vil bli fakturert eller belastet Timebank i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid.

TEKNISK SUPPORT

 • Alle Adhoc-oppgaver av Teknisk art som utføres av Leverandøren innenfor én arbeidsdag (8 timer) anses som Teknisk Support og Timer vil trekkes fra Timebank som normalt.
 • Utvidet responstid: Kunden kan velge utvidet responstid mot et ekstra vederlag i en separat Teknisk Supportavtale. Prioriterte oppgaver skal da påbegynnes senest innen 2 virkedager etter at melding om feil er bekreftet mottatt i Leverandørens supportsystem. Oppgaver som ikke regnes som prioriterte utføres etter nærmere avtale.

DRIFT OG HOSTING

 • Kostnader for hosting og lisens hos tredjepart skal dekkes direkte av Kunden som også må sørge for at avtaler med hosting leverandører og betalingsrutiner følges opp.
 • Leverandøren vil utføre planlagte og Adhoc-oppgaver som er nødvendige for å drifte løsningen på en forsvarlig måte.
 • Feil og mangler som skyldes manglede betaling hos hosting leverandør er Kundens sansvar.
 • Alle timer som utføres innen drift vil trekkes fra Timebanken om ikke det foreligger en separat Driftsavtale mellom Kunde og Leverandør på fastpris pr. måned.

REFERANSER

Det er ikke tillatt for Kunden uten skriftelig samtykke fra Leveranndøren å bruke enkeltpersoner hos Leverandøren og/eller underleverandører som referanser i deres markedsføring, nettside el.l. Kunden kan i slike tilfeller henvise til STUDIO X AS som Leverandør eller samarbeidsparter.

LEVERANDØREN TAR IKKE ANSVAR FOR

 • Tredjepartsløsninger som implementes i systemer og mobilapper.
  • Feil eller mangler som kan oppstå hos disse.
  • Det juridiske forholdet mot tredjepartsleverandører samt kostnader for drift og vedlikehold som må dekkes helt og holdent av Kunden.
  • Leverandøren har intet ansvar dersom tredjepart skaffer seg adgang til kundens data og kopierer eller endrer data, forstyrrer informasjonsflyt eller på annen måte forårsaker skade.
  • Eksempel på tredjeparts leverandører: Google, Apple, Twillio, Facebook, Amazin, SendGrid, AWS m.m.
 • Innhold som bilder, tekst, video, språk på løsninger som utvikles for kunde. Heller ikke innhold som er i strid med etiske, moralske retningslinjer.
 • Tap, skade eller annet i forbindelse med tap/ødeleggelse av data, nedetid, feilaktig/ikke leverte data eller lignende. Forsinkelser som følge av mangelfull eller feilaktig informasjon fra kunden.
 • Feil eller mangler som er forårsaket hos Tredjepart eller eksterne løsninger. (eks. Mangelfult API el.l.)
 • Godkjenning av applikasjonen i App Store eller Google Play, men bidrar til rådgivning.

KUNDENS ANSVAR

 • Gi korrekt informasjon til Leverandøren om forhold som kan påvirke leveransen.
 • Følge opp tidsfriser som er satt i henhold til ønsket tilbakemelding til Leverandøren for å unngå forsinkeler.
 • Innhold som bilder, tekst, video, språk m.m. på løsninger som utvikles for kunde. Sørge for at innhold ikke er i strid med etiske, moralske retningslinjer.
 • Gi tilgang til tredjeparts-systemer og løsninger som er nødvendig for gjennomføringen av de tjenester som skal leveres av Leverandøren.
 • Punktlig betaling av tjenester som skal utføres enten som timebank eller andre avtaler.
 • Særskilt for apputvikling
  • Ansvar for alle juridiske avtaler som må opprettes mellom Kunde og Tredjepart.
  • Sette seg inn i Apple og Google sine retnigslinjer for apputvikling.
  • Oppsett av Apple og Google utviklerkontoer, samt sørge for at avtaler med disse holdes oppdatert.
 • Sæskilt for systemutvikling
  • Kunden må gi nødvendige tilgang til eksisterende løsninger eller tredjepartsløsninger med god dokumentasjon på engelsk.

TREDJEPARTSLEVERANDØRER

En Tredjepartsleverandør er en leverandrør av en bestemt løsning,  modul eller et API som skal implementeres av Leverandøren i et systemet eller app som utvikles for Kunden. Alle tredjepartsløsninger skal belastes Kunden direkte for å unngå administrative kostnader og likviditetsrisiko. Kunden må derfor legge inn eget betalingskort på slike løsninger.

Leverandøren skal så langt det er mulig implementere og vedlikeholde tredjepartsløsninger som en del sine tjenester, men kan på ingen måte ta ansvar for:

 • Det juridiske forholdet.
 • Feil, mangler og begrensninger hos tredjepartsløsning
 • Innhold fra Tredjepartsløsning
 • Utgått eller nedlagt tredjepartsløsning

IMMATERIELLE RETTINGHETER

Alt materiell som er produsert er Kundens eiendom når det er betalt for i sin helhet. Kunden har ingen matterielle rettigheter på tredjepartsmoduler eller Saas systemer som benyttes i Kundens prosjekt.

BETALINGSMISLIGHOLD

 • Ved manglende betaling på Timebank vil prosjektet umiddelbart settes på vent og Adhoc oppgaver fryses. Kostnader og tid forbundet med allokering av konsulenter samt gjenoppstart vil belastes Kunde. Kunden er uansett forpliktet til å betale i henhold til avtalen.
 • Hvis faktura ikke er betalt etter mottatt inkassovarsel vil fakturaen bli overført til inkasso for videre innkreving.

KONTRAKTSBRUDD

Et kontraktsbrudd er når én av partene misligholder avtaler som er gjort. Leverandørens totale erstatningsansvar i forbindelse med et oppdrag kan ikke under noen omstendighet overstige den avtalte månedlige avgiften.

FORCE MAJURE

Kunden eller Leverandøren er ikke ansvarlig for å betale erstatning eller å handle i henhold til avtalen dersom bestemte omstendigheter har oppstått som gjør at kunden eller Leverandrøden ikke med rimelighet kan råde over, for eksempel: myndighetsbestemmelse eller annen offentlig regulering, brann, krig, større ulykker, etc.

OVERDRAGELSE

Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen til tredjepart med mindre dette er uttrykkelig akseptert skriftlig av Leverandøren før overdragelsen.

BEHANDLING AV KUNDEINFORMASJON

Kundedata og annen informasjon som gitt Leverandøren lagres og behandles elektronisk på forsvarlig vis. Formålet med behandling av kundeopplysninger er å gi gode og relevante tjenester, videreutvikle tjenestene, tilrettelegge informasjonsspredning, gi grunnlag for fakturering, statistikk, regnskap og markedsføring. Leverandøren forbeholder seg også retten til i enkelte tilfeller å benytte informasjonen som grunnlag for kunde- og markedsanalyser, samt innovasjon i form av forretnings- og metodeutvikling.

AVGIFT / OPPSIGELSE

Alle tjenester der avtaleperioden er 6 måneder eller lengre er løpende tjenester som må sies opp minimum 3 måneder før fornyelse. Oppsigelse må skje skriftlig pr. post eller pr. e-post til post@studiox.no. Oppsigelser som er gitt muntlig eller sendt til andre e-postadresser regnes som ugyldige. Oppsigelser regnes ikke som gyldige før de er bekreftet av Leverandøren. Tjenester der avtaleperioden er kortere enn 6 måneder opphører ved utløp av avtaleperiode dersom ikke kunden tegner ny kontrakt for en ny avtaleperiode.

TVISTELØSNING

Dersom det oppstår konflikt mellom partene skal den søkes løst i minnelighet. Fører forhandlingene ikke frem vedtar partene Sarpsborg Forliksråd og Sarpsborg Tingrett som fast verneting.